Cuspair 2020

TREÒRAICH

Seallaibh air bhideothan cuspair na bliadhna an seo.

Cha leigear a leas a leantainn, ach dhuibhse a tha feumach air beagan cuideachadh, dh'fhaodadh e ur treòrachadh!

FASAN CABHAGACH

Tè òg, beò-ghlacte le fasan cabhagach, ag atharrachadh a beachd agus a' toirt air càch a leanatinn.

SNA BEANNTAN

Thàining Seonachan gu bhith na shàr-eòlaiche air beanntan an Eilein Sgitheanaich, agus gun e ach na ghille beag nuair a ghabh e a-mach a shreap an toiseach.

LEAN MI!

Bi diofraichte! Tha gille òg, làn misneachd a' toirt a cho-aoisean air chuairt a choileanadh an uile mhiann.