Naidheachdan

Sgoilear Àrd-sgoil Gheàrrloch a' tadhal aig Geama Ross County

Fhuair Anndra Cuimeanach, às an Leathad ann an Ros an Iar, a dhuais a choisinn e airson Aithris Spòrs As Fheàrr aig FilmG nuair a chaidh e a dh'fhaicinn a' gheama eadar Ross County is Dùn Dè aig Pàirc Bhictòiria ann an Inbhir Pheofharain an t-seachdain sa chaidh.

Bha Nemeton TV a' filmeadh a' gheama airson BBC Alba agus fhuair Anndra (13) cothrom a dhol air cùlaibh a' chamara airson faicinn ciamar a thathar a' craoladh geama ball-coise agus chuir e seachad beagan ùine le luchd-aithris proifeiseanta, Ùisdean MacIllInnein agus Ailig O' Henley.

 

  

Thuirt Anndra:

“Tha mi uabhasach toilichte gun do chuir FilmG an turas sgoinneil seo air dòigh dhomh. Bha e math cothrom fhaighinn a dhol air cùl a' chamara agus bha a h-uile duine deònach innse dhomh mun obair aca.

“'S e an t-aon bhriseadh-dùil nach do bhuannaich an sgioba agam agus gun do chaill iad an t-àite aca sa phrìomh lìog!”

Ghlèidh Anndra a dhuais an dèidh dha bhideo aithris spòrs a chur gu co-fharpais bhliadhnail FilmG airson fhilmichean goirid sa Ghàidhlig.

Tha a' cho-fharpais, a th' air a maoineachadh le MG ALBA is air a lìbhrigeadh le Cànan Graphic Studio anns an Eilean Sgitheanach, air a bhith ann fad 10 bliadhna agus thathar air beairteas tàlant Gàidhlig a lorg an lùib na co-fharpais, an dà chuid air an sgrìon agus air chùlaibh a' chamara.

Thuirt am Manaidsear Pròiseict, Flòraidh Forrest:

“Bha e fìor mhath gun robh Nemeton TV deònach an duais air leth seo a thoirt dhuinn. Bidh a leithid seo de chothroman a' fuireach an cuimhne dhaoine òga agus tha mi an dòchas gum fan an latha seo an cuimhne Anndra.

“Tha mi airson taing a thoirt don a h-uile duine air cùlaibh a' chamara air an fheasgar shònraichte seo agus gu h-àraid do dh'Ùisdean agus Ailig a bha cho còir is iad a' toirt beagan de an cuid eòlais agus comhairle mhath do dh'Anndra.”

Bidh FilmG a' sgaoileadh cuspair co-fharpais na bliadhna a dh'aithghearr. Bithear ag iarraidh air luchd-film sean is òg film Gàidhlig gu ruige còig mionaidean a dh'fhaid a dhèanamh. Tha an tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn FilmG FilmG: http://www.filmg.co.uk.