Naidheachdan

Geàrr-liosta Co-fharpais Nàiseanta Filmichean Gàidhlig ga Fhoillseachadh

Tha FilmG, co-fharpais nàiseanta filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA, air geàrr-liosta nam filmichean fhoillseachadh, a thèid air adhart do chuirm nan duaisean an ath mhìos ann an Old Fruitmarket, Glaschu. An dèidh 76 filmichean (an àireamh as motha) fhaighinn às Alba air fad agus nas fhaide air falbh, bha obair dhoirbh ann do na britheamhan a' taghadh na feadhna as fheàrr anns gach roinn. Am measg nam britheamhan, bha luchd-gnìomha BBC ALBA agus eòlaichean film is telebhisein a leithid Chris Young, na riochdaire air an fhilm, 'The Inbetweeners' agus Tony Kearney a bha na chleasaiche ann an 'River City' is a tha a-nis na riochdaire/stiùiriche.

Thug na filmichean ann an roinn 12-17 gu sònraichte buaidh mhòr air na britheamhan agus thuirt an riochdaire, Mòrag Stiùbhart: “Bha e air leth doirbh dhuinn a bhith a' taghadh ceithir filmichean a-mhàin anns gach roinn, gu h-àraid on a bha an uiread sin de fhilmichean, agus air sàilleabh 's gu bheil mi air obair a dhèanamh air pròiseactan sna meadhanan cuide ri mòran de na sgoiltean, tha fhios agam na bha an sàs ann a bhith a' dèanamh nam filmichean. Bidh cuirm nan duaisean am bliadhna glè tharraingeach on a tha filmichean air leth anns gach roinn.”

Thuirt ceannard MG ALBA, Dòmhnall Caimbeul: “Tha co-fharpais na bliadhna sa air mòran toileachais a thoirt dhuinn on a fhuair sinn an àireamh a bu mhotha de fhilmichean agus filmichean math agus cruthachail air cuspair na bliadhna sa 'Air an Stairsnich'."

“Tha e air leth brosnachail gu bheil sean is òg a' cur a-steach don cho-fharpais, Gàidheil is luchd-ionnsachaidh, ann an Alba agus nas fhaide air falbh, agus bu mhath leinn iarraidh air daoine an cuid taic a thoirt do mhuinntir a' gheàrr-liosta le bhith a' coimhead nam filmichean air-loidhne.”

Tha a h-uile film a chaidh a chur a-steach dha FilmG am bliadhna agus filmichean a' gheàrr-liosta ri fhaicinn air làrach-lìn FilmG. Thèid cuirm chliùiteach nan duaisean a chumail ann an Old Fruitmarket, Glaschu, Dihaoine 9 Màrt, far am bi an còmhlan ùr sgoinneil 'Donald MacDonald & the Islands' a' cluich agus aoighean sònraichte ann airson na duaisean a thoirt seachad.