Naidheachdan

Michelle McManus Na Preasantair Aig Duaisean Nàiseanta FilmG

FAODAIDH AM MÒR-SHLUAGH TICEADAN DON CHUIRM FHAIGHINN A-NIS

Thèid cuirm duaisean FilmG a chumail le MG ALBA an ath-mhìos (9 Màrt 2012), ann an The Old Fruitmarket, Glaschu, agus i a’ taisbeanadh tàlant filmichean Gàidhlig na bliadhna.

Tha an tachartas seo air cliù a chosnadh ann am bliadhna nan gnìomhachasan cruthachail is craolaidh agus tha àireamh chuibhrichte de thiceadan ri fhaighinn a-nis a leigeas le daoine tachairt ri rionnagan telebhisean na h-Alba is muinntir a’ ghnìomhachais agus ri cuid a riochdairean is cleasaichean nam bliadhnaichean ri teachd.

Bidh aoighean sònraichte ann airson duaisean a thoirt seachad, a leithid an seinneadair is preasantair telebhisean, Michelle NicMhanais, a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh on a rinn BBC ALBA prògram aithriseach ma deidhinn is a tha na ball de Chòisir Gàidhlig Baile Ghobhainn a-nis.

Cuide ri Michelle, bidh an cleasaiche is riochdaire, Tony Kearney, agus neach-aithris na sìde air STV, Sean Batty, a’ toirt dhuaisean seachad.

Bidh Fiona NicCoinnich, neach-aithris BBC ALBA, agus Sarah Cruickshank, neach-aithris na sìde air BBC Birmingham, nam mnathan an taighe a-rithist aig cuirm na bliadhna sa mar a rinn iad an-uiridh.

Bidh an neach-aithris telebhisein, Anna Mhoireasdan, a’ toirt dà dhuais seachad ann an roinn nan inbheach, cuide ri dithis à Dè a-nis?, Siobhan NicAonghais is Derek Mac an Tòisich, a bheir duaisean seachad ann an co-fharpais 12-17.

A thuilleadh air na preasantairean sònraichte, cuiridh an còmhlan sgoinneil traidiseanta/ùr-nodha, ‘Donald MacDonald & the Islands’, an oidhche air chois leis an òran aca, ‘Blown Away’ agus bidh iad gar cumail ann an deagh shunnd air feadh na cuirme.

Bu mhòr am beud nan cailleadh sibh an oidhche sa. Tha ticeadan ri fhaotainn a-nis do na ciad daoine a bhios gan iarraidh, mar sin, cuiribh fios gu .(JavaScript must be enabled to view this email address) ma tha sibh ag iarraidh thiceadan airson na cuirme cliùitich seo.