Bùithtean-obrach is Goireasan

BÙITHTEAN-OBRACH

Tha sinne a' tabhann bhùithtean-obrach do sgoiltean no buidhnean-òigridh a tha airson film a dhèanamh. Cha leig thu leas ach fios a chur thugainn. Bu chòir seo a dhèanamh cho luath ’s a ghabhas ach am bi sibh cinnteach gum faigh sibh àite.

Structair nam bùithtean-obrach: Gheibh gach sgoil an cothrom air là filmidh is latha gearraidh cuide ri proifeiseantaich. Tha e comasach dhuinn cuid de sgoiltean a chuideachadh leis na sgriobtaichean aca cuideachd. Ma roghnaicheas sibh seo, feumaidh cola-deug no trì seachdainean fhàgail eadar seo is an latha filmidh airson ’s gum faigh faigh sibh an cothrom crìoch cheart a chuir air an sgrìobhadh, èideadh agus àitean filmidh a chuir air dòigh.

Meud buidhne: Ma ghabhas e idir a bhith dèanta cha chòir do bharrachd air deichnear a bhith ann an aon bhuidheann. The e doirbh cumail ris a seo ri linn 's gu bheil clasaichean ann a tha fada nas motha na seo. Ach, mar as motha a th' ann de dhaoine, 's ann as doire a tha e rudan a chumail dòigheil. Leis a-sin cha bhiodhte a' moladh idir barrachd air 15 gach buidheann agus a chumail nur cuimhne gum bi e nas doire obrachadh le buidheann den mheud seo.

Cuir fios gu sgioba FilmG aig Cànan airson àite a ghlèidheadh no airson tuilleadh fiosrachaidh.

GOIREASAN

Tha FilmG air grunn ghoireasan a chruthachadh airson luchd-filmidh òg a chuideachadh. Tha an leabhar-obrach cuideachail a thaobh scriopt a sgrìobhadh agus daoine a chuideachadh gus planadh iomchaidh a dhèanamh. Bidh ‘Augmented Reality’ an lùib leasain na bliadhna cuideachd!

Gheibhear planaichean leasain an seo às-dèidh na làithean-saora agus cuidichidh e luchd-teagasg a thaobh mar a nithear planadh ann an 5 ceumanan sìmplidh.

Tha FilmG air foirmichean cead a chur ri chèile cuideachd a bu chòir dhuibh a thoirt dha na sgoilearan ron latha filmidh agus a thilleadh thugainne aig oifis FilmG.