Mu FilmG

’S e “Ann am Priobadh na Sùla” a bh’ againn mar chuspair am-bliadhna.

'S e Farpais Filmichean Goirid a th'ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna le duaisean àibheiseach gan tabhainn do luchd-film de gach aois.

Tha farpais na bliadhna-sa dùinte, agus thèid na geàrr-liostaichean ainmeachadh san Fhaoilleach!

Filmichean beò

Sin agaibh Filmichean Òigridh agus Filmichean Inbheach na bliadhna air-loidhne agus thèid agaibh air bhòtadh airson Duais Roghainn an t-Sluaigh!

Faodaidh sibh an coimhead air fad agus taic a chur ris an fheadhainn as fheàrr leibh gu deireadh an Fhaoillich. Feuch gun sgaoil sibh air na meadhanan-sòisealta iad cuideachd!

Naidheachd

Geàrr-liostaichean 2019 air an gairm!

Tha sinn fìor thoilichte geàrr-liosta filmichean òigridh agus barrachd...

FilmG 2015

Foghlam Farsaing

Àrd-sgoil Thiriodh