Mu FilmG

’S e “Ann am Priobadh na Sùla” a th’ againn mar chuspair am-bliadhna.

Cha leigear a leas an cuspair a leantainn, ach ’s e deagh thoiseach tòiseachaidh a th’ann do mhòran. Tha sinn an dòchas gum bi sibh air ur piobrachadh gus filmichean a chruthachadh leis a’ chuspair, agus ’s dòcha gum bi ùidh agaibh sna duaisean sgoinneil againn – bho ghreisean-obrach gu luach £10,000 de dhuaisean!

 

Criomagan Comhairle

An-uiridh rinn e seo, Lachlan Peel, a' chùis air càch agus b' e a' chiad neach-film òg ag obair air a' cheann fhèin a bhuinneig duais Film as Fheàrr. 

Seo agaibh na Top Tips aige airson filmeadairean òga eile coltach ris fhèin. Bidh seo gu feum do bhuidhnean sgoile agus inbhich cuideachd! 

Naidheachd

buannaichean Farpais Samhraidh nan Dealbhan-beò

Tha FilmG airson buannaichean Farpais Samhraidh nan Dealbhan-beò a chur ma sgaoil. Chaidh iarraidh air clann aois bun-sgoile agus àrd-sgoile dealbhan-beò a chruthachadh 

barrachd...

FilmG 2016

Mòrag agus an t-Each-Uisge

Anna Krzeszewska