Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

Cuir a-steach

‘S urrainn dhuibh cur a-steach le bhith a lìonadh foirm nan Inbheach no an Òigridh agus am film no an sgriobt a chur thuaginn an sin. Gabhaidh sinn faidhlichean de dhiofar seòrsa agus suas ri 400mb a mheud. 'S e 11 Dùbhlachd 2017 an ceann-là a-nise, agus sinn air a shìneadh.

Ma bhios tàire sam bith agaibh, leigibh fios, agus nì sinn ar dìcheall ur cuideachadh. Gur math a thèid dhuibh! 

Naidheachd

Duaisean FilmG agus Ceithir de na Filmichean as Fheàrr gan craoladh air BBC ALBA

Tha sinn cho toilichte an naidheachd innse gun tèid cuirm nan duaisean a chraoladh air BBC ALBA airson a' chiad turais a-riamh. Chan e mhàin sin, 

barrachd...

FilmG 2015

‘S math an airidh!

Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis