Mu FilmG

’S e “Ann am Priobadh na Sùla” a th’ againn mar chuspair am-bliadhna.

Cha leigear a leas an cuspair a leantainn, ach ’s e deagh thoiseach tòiseachaidh a th’ann do mhòran. Tha sinn an dòchas gum bi sibh air ur piobrachadh gus filmichean a chruthachadh leis a’ chuspair, agus ’s dòcha gum bi ùidh agaibh sna duaisean sgoinneil againn – bho ghreisean-obrach gu luach £10,000 de dhuaisean!

 

As t-Samhradh

Tha Farpais Dealbh-beò an t-Samhraidh a’ ruith a-rithist às-dèidh cho soirbheachail ‘s a bha a’ cho-fharpais an-uiridh. Faodaidh filmichean a bhith cho fada 's a thogras tu, no cho goiridh ri 30 diog! 

Geibh sibh barrachd fiosrachadh an seo.

Naidheachd

FilmG air an t-slighe gu dannsa mu dheireadh!

Tha deireadh sheachdain mhòr air thoiseach air Gàidheil gu leòr ‘s iad a dèanamh air Srùighlea gu na cuirmean-ciùil mu dheireadh aig 

barrachd...

FilmG 2015

Lorg mo Leannan

Ronan White